PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Speech Power Take-Off

  Professioneel Engels voor de luchtvaart

  Bestemd voor lijnpiloten, luchtverkeersleiders, vluchtpersoneel, grondpersoneel
  Snelle voorbereiding op internationale examens

Onderwezen taal: Engels voor de  luchtvaart (International Aviation Language)

 • Voorbereiding op het "English Language Program Certificate" (ELP)
 • De individuele opleiding spitst zich toe op de beroepsmatige taalbehoeften van vliegtuig- en helikopterpiloten, luchtverkeersleiders, cabinepersoneel, grondpersoneel (veiligheidsbeambten, begeleiders, Ramp Agents, monteurs, enz.)
 • De inhoud werd gekozen door beoefenaars van het doelberoep.
 • Het 'blended' programma wordt tegelijkertijd online en face to face gegeven (zie hierna).

 • Dit is een 'blended' (gemengd) programma dat de voordelen van twee elkaar aanvullende benaderingen combineert: de technologie en de mens.
 • Technische kant: de SpeedLingua-software past uw stem in real time aan. Dankzij deze veranderingen worden uw oren geopend voor de nieuwe klanken en verbetert uw uitspraak en uw vlotheid, met dank aan het aanpassingsvermogen van uw hersenen, die misleid zijn (feedback van een veranderde stem in de hoofdtelefoon). Geen enkele mens kan uw hersenen zo misleiden. Tien à twintig uur onlinewerk zijn nodig om deze opening te bewerkstellingen (zoals het oor van een kind).
 • Menselijke kant: face to face of via webcam: de coach zal de spontaneïteit van uw interactie ontwikkelen. Hij helpt u om de taal te structureren, hij benut ook de content die u online geoefend hebt, hij plaatst u in praktische situaties (niets is beter dan rollenspellen). Door de verscheidenheid van de uitwisselingen en het  persoonlijke advies wordt de coach een onmisbare figuur in uw snelle vooruitgang in het Engels.
 • In totaal boekt u twee keer sneller vooruitgang dan bij een klasieke opleiding (bv. met een face-to-face trainer). Dit is het taalprogramma met de beste return on investment (ROI).

Volgens de maatstaven van de ICAO - de International Civil Aviation Organization, moeten competente prekers in staat zijn om:

 1. efficient telefonisch, radiotelefonisch en face to face te communiceren;
 2. nauwkeurig en duidelijk over gewone, concrete en werkgerelateerde thema's te communiceren;
 3. in een algemene of professionele context gepaste communicatiestrategiën te gebruiken om berichten uit te wisselen en om misverstanden te herkennen en op te lossen (bv. informatie controleren, bevestigen of verduidelijken);
 4. succesvol en relatief gemakkelijk om te gaan met taalproblemen die het gevolg zijn van verwikkelingen of onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen in een gewone werksituatie of een vertrouwde communicatieve taak;
 5. een taalvariant en een accent te gebruiken die verstandbaar zijn voor de luchtvaartgemeenschap.

De ICAO beoordeelt de taalprestaties in het Engels op een schaal van niveau  6 (het hoogste) tot 1 (het laagste):

Niveau 6: Expert
Niveau 5: Extended
Niveau 4: Operational
Niveau 3: Pre-operational
Niveau 2: Elementary
Niveau 1: Pre-elementary


Niveau 4 is het minimumniveau dat vereist is op een schaal van 1 tot 6 (eisen van de ICAO - International Civil Aviation Organization)

 • Niveau 4 wordt 'operationeel' genoemd in de schaal van taalvaardigheden van de IACO (International Civil Aviation Organization). Dat betekent dat u minstens 60 % moet halen voor de 3 geteste vaardigheden (spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid).
 • Bekijk hieronder de verschillende 'Take-Off'-formules om het juiste programma voor uw behoeften te kiezen. Die keuze zal afhangen van uw huidige niveau.
 • Met het 'blended' Speech Power-programma en dankzij de spitstechnologie waarvan het gebruikmaakt, wordt de duur gehalveerd. De return on investment wordt dus verdubbeld in vergelijking met een klassieke opleiding.

Voor niveau 4 (Operationeel):

 • Luistervaardigheid: de vaardigheid die het meest de veiligheid ondermijnt wanneer ze te zwak is. Enkele grote uitdagingen met betrekking tot deze vaardigheid zijn het ontcijferen van plaatselijke accenten, het opvangen van kwaliteitsverlies van boodschappen bij storingen, het beheersen van de stress van moeilijke communicatie door te bevestigen en te vragen om te herhalen of te verduidelijken. De audioboodschappen zijn afkomstig van reële situaties en gerichte beroepsopleidingen. Ze plaatsen de deelnemer in een reële situatie. De opening van het oor voor de klanken van het Engels wordt met name bewerkt met de audiofonatorische lus van de SpeedLingua-software. Op deze manier kan geoefend worden op het onderscheid tussen op elkaar gelijkende geluiden.
 • Woordenschat: de woordenschat is tegelijk algemeen (de basis van de omgangstaal) en gericht (binnen het welomschreven kader van het beroep van de cursist). De woordenschat moet nauwkeurig, eenvoudig en toereikend zijn. Om niveau 4 te bereiken moet deze woordenschat niet specifiek verder worden uitgebreid dan de meest voorkomende situaties. Voor hogere niveaus zal een rijke woordenschat helpen om perifrases, die de oorzaak zijn van tijdverlies en onduidelijkheid, te vermijden. De afkortingen en letterwoorden van het beroep maken deel uit van de content van alle niveaus.
 • Uitspraak:De intonatie, klemtoon, uitspraak en welluidendheid van de zinnen dragen ertoe bij dat de gesprekspartner de boodschappen goed begrijpt. Het onlineprogramma SpeedLingua speelt een belangrijke rol bij deze verbetering.
 • Zinsstructuur:De zinnen moeten eenvoudig en zo kort mogelijk blijven. De hulpwerkwoorden spelen een belangrijke rol bij de betekenis die aan korte zinnen gegeven wordt (toestemming, verbod ...).
 • Spreekvaardigheid in interacties:Voor het aanknopen, voortzetten en afsluiten van gesprekken in normale of uitzonderlijke omstandigheden zijn onmiddellijke, gepaste, informatieve en korte antwoorden nodig. De controle, bevestiging en verduidelijking van de informatie zijn taalfuncties die volledig beheerst moeten worden op alle taalniveaus. Om het gebrek aan woordenschat, met name voor niveau 4, te compenseren, zal men gebruikmaken van de perifrase. Hoewel ze tot onduidelijkheid kan leiden, kan de perifrase ervoor zorgen dat bepaalde boodschappen snel overgebracht kunnen worden.
 • Vlotheid:De informatie moet vloeiend, met een continue snelheid, gepaste samentrekkingen en het juiste tempo geproduceerd worden. Spontane interactie kan het betoog abrupter maken (gebrek aan overgangselementen). Dat staat efficiënte communicatie niet in de weg als de boodschap verduidelijkt of herhaald wordt. Tal van oefeningen zullen gericht zijn op de manier om samenhang te creëren in deze informatie. De snelheid om duidelijk te communiceren wordt geoefend aan de hand van praktische oefeningen.
 • Begrip van geschreven teksten: dit zal geëvalueerd en toegepast worden, meer bepaald op het vlak van veiligheid en procedures.

Zie de tabel met de maatstaven van de IACO voor de 6 vaardigheidsniveaus.

Niveaus 5 en 6 kunnen ook bereikt worden met deze opleidingen. De content en de doelstellingen worden aangepast aan het te behalen niveau en zijn eisen.

 • Doelstellingen die zelfs op 2 weken behaald kunnen worden (Take-Off 15 en 20).
 • Snelle ontwikkeling van de luistervaardigheid, zelfs in een moeilijke context (bv. juist ontcijferen van radioboodschappen voor piloten, zelfs met storingen) dankzij de audiofonatorische lus die het oor traint en opent voor de klanken van het Engels.
 • Snelle ontwikkeling van de spreekvaardigheid (gerichte woordenschat, juiste zinsbouw van duidelijke zinnen, passende taalreflexen, zelfs in stresssituaties).
 • Verbetering van het auditieve geheugen (onthouden van de gehoorde informatie).
 • Verbetering van de leesvaardigheid, die gepaard gaat met de luistervaardigheid.
 • Take-Off 15 (15 uur opleiding, waarvan 10 uur online en 5 uur coaching op afstand): reactivatie van de passieve kennis (schoolengels, stroef Engels door gebrek aan oefening). Deze formule wordt aanbevolen wanneer u tussen 50 en 60 % scoort op de test (u moet minstens 60 % behalen). Dit is een voordelig programma.
 • Take-Off 20 (20 uur, waarvan 10 uur online en 10 uur face-to-face coaching of coaching op afstand): met dit programma kunt u meer werken op de :automatismen van de spreekvaardigheid dan in de vorige formule. Deze formule wordt aanbevolen wanneer u tussen 40 en 50 % scoort op de test.
 • Take-Off 30 (30 uur, waarvan 15 uur online en 15 uur face-to-face coaching of coaching op afstand): volledig programma waarmee u sterke vooruitgang kunt boeken in de 3 vermelde taalvaardigheden. Dit programma wordt aanbevolen wanneer u ongeveer 40 % scoort op de test.
 • Take-Off 40 (40 uur, waarvan 20 uur online en 20 uur face-to-face coaching of coaching op afstand): volledig programma waarmee u sterke vooruitgang kunt boeken in de 3 vermelde taalvaardigheden. Dit programma is ideaal wanneer u minder dan 40 % scoort op de test.
 • Take-Off 60 (60 uur, waarvan 30 uur online en 30 uur face-to-face coaching of coaching op afstand): volledig programma waarmee u twee niveaus kunt vooruitgaan of daar toch dicht bij in de buurt kunt komen. Volledig programma, aanbevolen voor personen die grote moeilijkheden hebben om Engels te leren en die minder dan 30 % scoren op de test.

Deze programma's kunnen ook toegepast worden om niveaus 5 en 6 te bereiken. In deze gevallen worden de content en de moeilijkheidsgraad aangepast.

WITH SPEECH POWER, YOUR PROFESSIONAL ENGLISH CAN TAKE OFF NOW!