PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

ALGEMENE KOOPVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN CALL INTERNATIONAL BV (ZAKELIJKE KOPER)

Artikel 1– Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan ​​onder de termen hierna:

 1. Verkoper: CALL INTERNATIONAL BV, een rechtspersoon die producten en diensten verkoopt aan kopers;
 2. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van zijn zelfstandige beroepsactiviteit en die met de verkoper een contract sluit of voornemens is te sluiten;
 3. Website: de website van Call International BV, namelijk www.callinter.com;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat kan worden gebruikt om een contract te sluiten tussen de koper en de verkoper zonder dat deze zich in dezelfde ruimte bevinden;
 5. Contract op afstand: elk contract dat zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop op afstand of dienstverlening, door het exclusieve gebruik van een of meer verschillende technieken voor communicatie op afstand, tot en met het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten; een contract op afstand; een contract op afstand wordt gesloten door zodra de koper een bestelling plaatst op de website www.callinter.comof door uitwisseling van e-mails.
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Transactie met gespreide uitvoering: een contract met betrekking tot een reeks producten en/of diensten waarvan de levering en/of aankoopverplichting in de tijd gespreid is;
 8. Duurzame informatiedrager: elk middel dat de koper of de verkoper in staat stelt informatie te registreren op een wijze die latere raadpleging en reproductie van de geregistreerde informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

CALL INTERNATIONAL BV is:
Hoofdkantoor: Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
Exploitatievestigingen:
CALL INTERNATIONAL Louizalaan 251, B-1050 Brussel, België
CALL INTERNATIONAL Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
CALL INTERNATIONAL Centre d’Affaires de la Grand-Poste, Quai Sur-Meuse 19, B-4000 Luik, België
Telefoonnummers (van 9 tot 18 uur, van maandag tot vrijdag):  +32 2 353 13 00  (Waterloo), +32 2 644 95 95 (Brussel), +32 4 268 19 24 (Luik) 
E-mailadressen: waterloo@callinter.com, brussels@callinter.com, liege@callinter.com
Fax: +32 2 353 08 09
Ondernemingsnummer/btw-nummer: BE 0452 980 892 

Artikel 3 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van de verkoper en op elk contract gesloten tussen de verkoper en de zakelijke koper.
 2. Voordat het contract wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter kennis gebracht van de koper. Deze worden op verzoek van de koper kosteloos en zo spoedig mogelijk aan hem toegezonden, zodat de koper deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame informatiedrager.
 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden met betrekking tot producten of diensten van toepassing zijn, is het tweede lid naar analogie van toepassing en kan de koper zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – De offerte

 1. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de koper toe te laten de offerte correct te beoordelen. Voor de hand liggende fouten of gebreken in de offerte verbinden de verkoper nergens toe.
 2. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of voorwaarden voorziet, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

Artikel 5 – Het contract 

 1. Het contract komt tot stand op het moment waarop de koper de offerte accepteert en ermee instemt te voldoen aan de verbonden voorwaarden. Concreet komt het contract tot stand:
 • bij overhandiging van de ondertekende bestelbon als het contract wordt gesloten in de lokalen van de verkoper of de koper;
 • vanaf het moment dat de koper zijn bestelling op de website callinter.com bevestigt of zijn bestelling bevestigt per e-mail (verzending van de bestelbon) in geval van een contract op afstand.

Voor dienstverlening wordt het contract echter gesloten onder de opschortende voorwaarde(n) dat:

– voor individuele lessen: een lesgever beschikbaar is om de gevraagde taal op de gewenste tijdstippen en locatie te onderwijzen;

– voor groepslessen (waarvoor de plaats en tijd door de verkoper worden opgelegd):

 • het minimale aantal deelnemers is bereikt zoals gespecificeerd in de beschrijving van de bestelde opleiding;
 • een lesgever beschikbaar is om de gewenste taal op vaste tijdstippen te onderwijzen.

De koper dient pas nadat aan de opschortende voorwaarde is voldaan te betalen voor de dienst.

Het contract wordt bijgevolg gesloten zodra de koper zijn bestelling bevestigt, maar de gevolgen ervan (betaling van de prijs, enz.) worden uitgesteld totdat aan de opschortende voorwaarde is voldaan.

 1. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de bestelling van de koper, hetzij door een papieren ontvangstbewijs te bezorgen als het contract wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen, hetzij elektronisch als het contract wordt gesloten op afstand.
 2. Voor contracten met betrekking tot dienstverlening wordt het contract gesloten onder de opschortende voorwaarde(n) zoals bedoeld in artikel 5.1. De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na uitgifte van de factuur, die pas wordt opgemaakt nadat aan de opschortende voorwaarde(n) is voldaan.
 3. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur die in elke offerte afzonderlijk wordt vermeld.
 4. Voor elektronisch tot stand gekomen contracten treft de verkoper de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht, en voorziet hij een veilige internetomgeving.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de geldigheidsduur vermeld in de offerte worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van de bepalingen in het vorige lid kan de verkoper producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen zijn gekoppeld aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan marktschommelingen en het feit dat de vermelde prijzen indicatieve prijzen kunnen zijn, zal in de offerte worden vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen een periode van 3 maanden na totstandkoming van het contract zijn slechts toegestaan ​​voor zover ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen. De koper heeft in dat geval de mogelijkheid om het contract te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De prijzen voor producten of diensten zijn opgegeven inclusief btw in de offerte.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. De verkoper verbindt zich ertoe dat de producten en/of diensten voldoen aan de contractuele voorwaarden, de specificaties vermeld in de offerte, redelijke eisen op gebied van kwaliteit en/of gebruiksgemak en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum van totstandkoming van het contract.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen voor producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft meegedeeld.
 3. In overeenstemming met wat hiertoe is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper daarover ingelicht uiterlijk binnen één maand na de datum waarop hij de bestelling geplaatst heeft. In dat geval heeft de koper het recht om het contract te ontbinden en om een ​​gelijkwaardig product of een vergoeding te vragen. 
 4. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige lid, zal de verkoper het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetalen.
 5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een ​​vervangend artikel te voorzien. Uiterlijk bij de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend product wordt geleverd. De koper kan een vervangend artikel retourneren. De retourkosten zijn ten laste van de verkoper.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het risico op beschadiging en/of verlies van de producten voor rekening van de verkoper tot aan de ontvangst van de producten door de koper. 

Artikel 9 – Transacties met gespreide uitvoering

 1. De koper kan een contract van onbepaalde duur te allen tijde ontbinden mits naleving van de hiervoor overeengekomen regels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Een contract dat voor bepaalde duur wordt gesloten, heeft een maximale looptijd van twee jaar.

Indien is overeengekomen dat het verkoopcontract wordt verlengd als de koper niet heeft meegedeeld dat hij zich verzet tegen deze verlenging, loopt het contract na de verlenging door als contract voor onbepaalde duur. Na deze verlenging bedraagt de opzegtermijn van het contract maximaal één maand. 

Artikel 10 – Betaling

 1. De betaling voor bestellingen geplaatst met een contract gesloten in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de koper of op afstand (e-shop of e-mailuitwisseling) moet gebeuren binnen 30 dagen na de datum van de factuur die na de bestelling wordt bezorgd aan de koper.
 2. De koper dient onjuistheden in de verrichte betaling of in de specificaties onmiddellijk te melden aan de verkoper.
 3.  Als de koper de bestelde dienst of het bestelde product niet betaalt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is zonder voorafgaande kennisgeving een forfaitair bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bestelling als schadevergoeding voor de verkoper.

Artikel 11 - Wijziging van de uurregeling of annulering van de lessen

 1. De datums en tijdstippen van de private en semiprivate opleidingen worden bij aanvang ervan vastgelegd en kunnen worden gewijzigd op verzoek van elk van beide partijen gericht aan de andere partij uiterlijk vóór 12 uur twee dagen voorafgaand aan de datum van de geplande afspraak met de lesgever. Na deze termijn wordt de niet gevolgde les beschouwd als een gegeven les en moet deze worden betaald.
 2. De datums en tijdstippen van de private en semiprivate communicatieopleidingen worden voorafgaand aan de opleidingssessie vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer de verkoper op verzoek van de koper accepteert om de opleiding over meer dan 2 dagen te spreiden, kan de uurregeling bij wijze van uitzondering na de start van de sessie worden gewijzigd. Het wijzigingsverzoek van de koper moet uiterlijk vóór 12.00 uur twee dagen voorafgaand aan de datum van de geplande afspraak met de lesgever zijn ingediend. Na deze termijn wordt de niet gevolgde les beschouwd als een gegeven les en moet deze worden betaald.
 3. Andere niet private of semiprivate communicatieopleiding of intensieve opleidingen kunnen alleen worden verzet als de koper dit minimaal 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding aanvraagt.
 4. De datums en tijdstippen van groepsopleidingen kunnen niet worden gewijzigd. Elke niet gevolgde les wordt beschouwd als een gegeven les en moet worden betaald.
 5. Iedereen die de opleiding stopzet, blijft het volledige bedrag voor de opleiding verschuldigd.
 6. Private of semiprivate opleidingen die op initiatief van de koper voor meer dan 90 dagen worden opgeschort onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11.1. hierboven, worden automatisch als voltooid beschouwd.

Artikel 12 – Verwerking van klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract moeten binnen 8 dagen na het feit dat de klacht rechtvaardigt schriftelijk (e-mail, fax, post, enz.) aan de verkoper worden bezorgd. De klacht moet volledig en duidelijk worden beschreven zodra de koper de fouten opmerkt.
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist ​​dan voorzien, stuurt de verkoper binnen 14 dagen een reactie met ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Voor de contracten gesloten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Niettegenstaande het aantal gedaagden of een vordering tot vrijwaring zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant bevoegd voor geschillen.

Artikel 14 – Diversen

De nietigheid van één van de clausules in deze algemene voorwaarden leidt geenszins tot de nietigheid van de andere clausules.