PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

ALGEMENE KOOPVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN CALL INTERNATIONAL BV (CONSUMENT)

Artikel 1– Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan ​​onder de termen hierna:

 1. Verkoper: CALL INTERNATIONAL BV, een rechtspersoon die producten en diensten verkoopt aan kopers;
 2. Koper: de natuurlijke persoon die met de verkoper een contract sluit of voornemens is te sluiten, en die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn professionele activiteit;
 3. Website: de website van Call International BV, namelijk www.callinter.com;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat kan worden gebruikt om een contract te sluiten tussen de koper en de verkoper zonder dat deze zich in dezelfde ruimte bevinden;
 5. Contract op afstand: elk contract dat zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop op afstand of dienstverlening, door het exclusieve gebruik van een of meer verschillende technieken voor communicatie op afstand, tot en met het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten; een contract op afstand kan met name worden gesloten door uitwisseling van e-mails of zodra de koper een bestelling plaatst op de website www.callinter.com.
 6. Contract op externe locatie: elk contract dat is gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de koper, op een plaats die noch het hoofdkantoor, noch een van de exploitatievestigingen van de verkoper is.
 7. Bedenktijd: de periode waarin de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om tijdens de bedenktijd af te zien van het contract op afstand of op een externe locatie;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Transactie met gespreide uitvoering: een contract met betrekking tot een reeks producten en/of diensten waarvan de levering en/of aankoopverplichting in de tijd gespreid is;
 11. Duurzame informatiedrager: elk middel dat de koper of de verkoper in staat stelt informatie te registreren op een wijze die latere raadpleging en reproductie van de geregistreerde informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

CALL INTERNATIONAL BV is:
Hoofdkantoor: Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
Exploitatievestigingen:
CALL INTERNATIONAL Louizalaan 251, B-1050 Brussel, België
CALL INTERNATIONAL Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
CALL INTERNATIONAL Centre d’Affaires de la Grand-Poste, Quai Sur-Meuse 19, B-4000 Luik, België
Telefoonnummers (van 9 tot 18 uur, van maandag tot vrijdag):  +32 2 353 13 00  (Waterloo), +32 2 644 95 95 (Brussel), +32 4 268 19 24 (Luik)
E-mailadressen: waterloo@callinter.com, brussels@callinter.com, liege@callinter.com
Fax: +32 2 353 08 09
Ondernemingsnummer/btw-nummer: BE 0452 980 892

Artikel 3 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van de verkoper en op elk contract gesloten tussen de verkoper en de koper.
 2. Voordat het contract wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter kennis gebracht van de koper. Deze worden op verzoek van de koper kosteloos en zo spoedig mogelijk aan hem toegezonden, zodat de koper deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame informatiedrager.
 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden met betrekking tot producten of diensten van toepassing zijn, is het tweede lid naar analogie van toepassing en kan de koper zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – De offerte

 1. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de koper toe te laten de offerte correct te beoordelen. Voor de hand liggende fouten of gebreken in de offerte verbinden de verkoper nergens toe.
 2. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of voorwaarden voorziet, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

Artikel 5 – Het contract 

 1. Het contract komt tot stand op het moment waarop de koper de offerte accepteert en ermee instemt te voldoen aan de verbonden voorwaarden. Concreet komt het contract tot stand:
 • bij overhandiging van de ondertekende bestelbon als het contract wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen (contract op externe locatie of gesloten in de lokalen van de verkoper);
 • vanaf het moment dat de koper zijn bestelling op de website callinter.com bevestigt of zijn bestelling bevestigt per e-mail (verzending van de bestelbon) in geval van een contract op afstand.

Voor dienstverlening wordt het contract echter gesloten onder de opschortende voorwaarde(n) dat:

 • voor individuele lessen: een lesgever beschikbaar is om de gevraagde taal op de gewenste tijdstippen en locatie te onderwijzen;
 • voor groepslessen (waarvoor de plaats en tijd door de verkoper worden opgelegd):
  • het minimale aantal deelnemers is bereikt zoals gespecificeerd in de beschrijving van de bestelde opleiding;
  • een lesgever beschikbaar is om de gewenste taal op vaste tijdstippen te onderwijzen.

Het contract wordt bijgevolg gesloten zodra de koper zijn bestelling bevestigt, maar de gevolgen ervan (betaling van de prijs, begin van de herroepingstermijn, enz.) worden uitgesteld totdat aan de opschortende voorwaarde is voldaan.

De koper dient pas nadat aan de opschortende voorwaarde is voldaan te betalen voor de dienst.

 1. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de bestelling van de koper, hetzij door een papieren ontvangstbewijs te bezorgen als het contract wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen, hetzij elektronisch als het contract wordt gesloten op afstand.
 2. Voor contracten met betrekking tot dienstverlening wordt het contract gesloten onder de opschortende voorwaarde(n) zoals bedoeld in artikel 5.1. De betaling moet binnen 72 uur na ontvangst van het betalingsverzoek gebeuren.
 3. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur die in elke offerte afzonderlijk wordt vermeld.
 4. Voor elektronisch tot stand gekomen contracten treft de verkoper de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht, en voorziet hij een veilige internetomgeving.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten (contracten op afstand en op een externe locatie)

 1. Bij aankoop van producten door het sluiten van een contract op afstand of op een externe locatie, heeft de koper de mogelijkheid het contract binnen een termijn van veertien dagen te ontbinden zonder daarvoor een reden op te geven. Deze termijn gaat in op de dag dat het product door of namens de koper wordt ontvangen.
 2. Tijdens deze termijn dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product al dan niet wenst te behouden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product en alle gelijktijdig geleverde accessoires in de oorspronkelijke staat en verpakking (voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is) aan de verkoper te retourneren.
 3. De verkoper stelt aan de koper een modelformulier voor herroeping ter beschikking (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). De koper kan dit formulier gebruiken om het contract op afstand of op een externe locatie te ontbinden zonder een reden op te geven binnen de termijn van 14 dagen vermeld in lid 1. Het staat de koper echter vrij om een ander communicatiemiddel te gebruiken om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij dienstverlening (contracten op afstand en op een externe locatie)

 1. Bij aankoop van diensten door het sluiten van een contract op afstand of op een externe locatie, heeft de koper de mogelijkheid het contract binnen een termijn van veertien dagen te ontbinden zonder daarvoor een reden op te geven. Deze termijn vangt aan vanaf de dag waarop aan de opschortende voorwaarde(n) van artikel 5.1 is voldaan.
 2. De verkoper stelt aan de koper een modelformulier voor herroeping ter beschikking (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). De koper kan dit formulier gebruiken om het contract op afstand of op een externe locatie te ontbinden zonder een reden op te geven binnen de termijn van 14 dagen vermeld in lid 1. Het staat de koper echter vrij om een ander communicatiemiddel te gebruiken.
 3. Als de koper uitdrukkelijk verzoekt dat de dienst voor het einde van de herroepingstermijn wordt gestart, verliest hij het voordeel van het herroepingsrecht.

Artikel 7a – Kosten in geval van herroeping bij levering van producten (contracten op afstand en op een externe locatie)

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht na het sluiten van een contract op afstand, moet hij de daaruit voortvloeiende kosten dragen zonder dat hij aanspraak kan maken op terugbetaling ervan door de verkoper.
 1. De koper is ook verantwoordelijk voor de waardevermindering van het goed als gevolg van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van het goed vast te stellen.
 2. De terugbetaling van de bestelling door de verkoper gebeurt binnen 14 dagen nadat de koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

De terugbetaling wordt echter uitgesteld totdat het goed is geretourneerd of totdat de consument het bewijs van verzending van het goed heeft geleverd. De datum die hiervoor weerhouden wordt, is deze van het feit dat het eerst voorvalt.

Artikel 7b – Kosten in geval van herroeping bij dienstverlening (contracten op afstand en op een externe locatie)

 1. Overeenkomstig artikel 8, lid 2 van deze algemene voorwaarden mag de koper geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht als hij de verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht om de dienstverlening te starten vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
 2. Als de koper niet uitdrukkelijk aan de verkoper heeft gevraagd om de dienst te verlenen voor het verstrijken van de herroepingstermijn en binnen de genoemde termijn van 14 dagen zijn herroepingsrecht uitoefent, zijn geen kosten verschuldigd.
 3. De terugbetaling van de bestelling door de verkoper gebeurt binnen 14 dagen nadat de koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, op voorwaarde dat de koper reeds betaald heeft voor de bestelling.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht (contracten op afstand of op een externe locatie)

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor:
  1. producten en diensten die door de verkoper zijn gemaakt in overeenstemming met de instructies van de koper;
  2. producten en diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. producten en diensten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  4. audio- en video-opnamen en voor computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken, en voor computerlicenties als de koper al een eerste verbinding heeft gemaakt.
 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken overeenkomstig artikel 6b, lid 3.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de geldigheidsduur vermeld in de offerte worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van de bepalingen in het vorige lid kan de verkoper producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen zijn gekoppeld aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft.  Deze gebondenheid aan marktschommelingen en het feit dat de vermelde prijzen indicatieve prijzen kunnen zijn, zal in de offerte worden vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen een periode van 3 maanden na totstandkoming van het contract zijn slechts toegestaan ​​voor zover ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen. De koper heeft in dat geval de mogelijkheid om het contract te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De prijzen voor producten of diensten zijn opgegeven inclusief btw in de offerte.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De verkoper verbindt zich ertoe dat de producten en/of diensten voldoen aan de contractuele voorwaarden, de specificaties vermeld in de offerte, redelijke eisen op gebied van kwaliteit en/of gebruiksgemak en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum van totstandkoming van het contract.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen voor producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft meegedeeld.
 3. In overeenstemming met wat hiertoe is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper daarover ingelicht uiterlijk binnen één maand na de datum waarop hij de bestelling geplaatst heeft. In dat geval heeft de koper het recht om het contract te ontbinden en om een ​​gelijkwaardig product of een vergoeding te vragen.
 4. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige lid, zal de verkoper het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetalen.
 5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een ​​vervangend artikel te voorzien. Uiterlijk bij de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend product wordt geleverd. De koper kan een vervangend artikel retourneren. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De retourkosten zijn ten laste van de verkoper.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het risico op beschadiging en/of verlies van de producten voor rekening van de verkoper tot aan de ontvangst van de producten door de koper.

Artikel 12 – Transacties met gespreide uitvoering

 1. De koper kan een contract van onbepaalde duur te allen tijde ontbinden mits naleving van de hiervoor overeengekomen regels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Een contract dat voor bepaalde duur wordt gesloten, heeft een maximale looptijd van twee jaar.

Indien is overeengekomen dat het verkoopcontract wordt verlengd als de koper niet heeft meegedeeld dat hij zich verzet tegen deze verlenging, loopt het contract na de verlenging door als contract voor onbepaalde duur. Na deze verlenging bedraagt de opzegtermijn van het contract maximaal één maand.

Artikel 13 – Betaling

 1. Elke betaling voor een online besteld product (e-shop) moet worden uitgevoerd voordat de bestelling daadwerkelijk wordt verwerkt.
 2. Op afstand bestelde diensten worden betaald per bankoverschrijving volgens de bankgegevens die aan de koper worden meegedeeld, zodra aan de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 5.1 van deze voorwaarden is voldaan en uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het betalingsverzoek.
 3. Voor contracten gesloten in een van de vestigingen van de verkoper wordt ter plaatse betaald voor bestelde producten. Voor bestellingen voor diensten:
 4. aangezien vooruitbetaling een voorwaarde is voor het verkrijgen van een dienst of product, kan de koper geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling voordat vooruitbetaling is gebeurd.
 5. De koper dient onjuistheden in de verrichte betaling of in de specificaties onmiddellijk te melden aan de verkoper.
 6. Als de koper de bestelde dienst of het bestelde product niet betaalt binnen 72 uur nadat aan de opschortende voorwaarde is voldaan, is zonder voorafgaande kennisgeving een forfaitair bedrag van 10% van het bedrag van de bestelling verschuldigd als schadevergoeding voor de verkoper. Een dergelijke boete is ook van toepassing als de verkoper in gebreke blijft nadat aan de opschortende voorwaarde is voldaan.
 7. Bij aanvang van de opleiding wordt een factuur voor het bedrag van de opleiding verzonden naar de koper.

Artikel 14 - Wijziging van de uurregeling of annulering van de lessen

 1. De datums en tijdstippen van de private en semiprivate opleidingen worden bij aanvang ervan vastgelegd en kunnen worden gewijzigd op verzoek van elk van beide partijen gericht aan de andere partij uiterlijk vóór 12 uur twee dagen voorafgaand aan de datum van de geplande afspraak met de lesgever. Na deze termijn wordt de niet gevolgde les beschouwd als een gegeven les en moet deze worden betaald.
 2. De datums en tijdstippen van de private en semiprivate communicatieopleidingen worden voorafgaand aan de opleidingssessie vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer de verkoper op verzoek van de koper accepteert om de opleiding over meer dan 2 dagen te spreiden, kan de uurregeling bij wijze van uitzondering na de start van de sessie worden gewijzigd. Het wijzigingsverzoek van de koper moet uiterlijk vóór 12.00 uur twee dagen voorafgaand aan de datum van de geplande afspraak met de lesgever zijn ingediend. Na deze termijn wordt de niet gevolgde les beschouwd als een gegeven les en moet deze worden betaald.
 3. Andere niet private of semiprivate communicatieopleiding of intensieve opleidingen kunnen alleen worden verzet als de koper dit minimaal 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding aanvraagt.
 4. De datums en tijdstippen van groepsopleidingen kunnen niet worden gewijzigd. Elke niet gevolgde les wordt beschouwd als een gegeven les en moet worden betaald.
 5. Iedereen die de opleiding stopzet, blijft het volledige bedrag voor de opleiding verschuldigd.
 6. Private of semiprivate opleidingen die op initiatief van de koper voor meer dan 90 dagen worden opgeschort onder de voorwaarden bedoeld in artikel 14.1. hierboven, worden automatisch als voltooid beschouwd.

Artikel 15 – Verwerking van klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract moeten binnen 30 dagen na het feit dat de klacht rechtvaardigt schriftelijk (e-mail, fax, post, enz.) aan de verkoper worden bezorgd. De klacht moet volledig en duidelijk worden beschreven zodra de koper de fouten opmerkt.
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist ​​dan voorzien, stuurt de verkoper binnen 14 dagen een reactie met ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Voor de contracten gesloten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Niettegenstaande het aantal gedaagden of een vordering tot vrijwaring zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant bevoegd voor geschillen.

Artikel 17 – Diversen

De nietigheid van één van de clausules in deze algemene voorwaarden leidt geenszins tot de nietigheid van de andere clausules.

Afstand van herroepingsrecht (contracten op afstand)