PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

Afstand van herroepingsrecht (contracten op afstand)

De ondergetekende, naar behoren geïnformeerd over zijn/haar herroepingsrecht voor een termijn van 14 dagen vanaf heden zoals bepaald in artikel XIV.29 van het Wetboek van economisch recht, wenst echter dat de lessen waarvoor hij/zij is ingeschreven bij Call International beginnen vóór het verstrijken van deze termijn van 14 dagen en verbindt zich ertoe de aldus uitgevoerde diensten te vergoeden volgens de prijs en voorwaarden vermeld in de vandaag ondertekende bestelbon.

Datum

Voornaam/achternaam en handtekening van de klant