PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

Beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming, hierna de ‘AVG’ genoemd, zet CALL INTERNATIONAL sprl zijn beleid inzake privacy en het beheer van identificeerbare gegevens uiteen in dit document.

Voor de vereenvoudiging zullen we de volgende termen gebruiken in de tekst:

CALL INTERNATIONAL sprl, hierna ‘wij’ of ‘onze onderneming’
van CALL INTERNATIONAL sprl, hierna ‘ons’ of ‘onze’
www.callinter.com, hierna ‘onze website’
De lezer van dit document, de prospect, de klant, hierna ‘u’
Alle verwijzingen naar een of meerdere elementen die u toebehoren, hierna ‘uw’ gevolgd door het of de elementen.
De identificeerbare persoonsgegevens, hierna ‘IPG’

De termen ‘persoonsgegevens’, ‘persoonlijke gegevens’, ‘verwerking’, ‘toestemming’, ‘verzameling’, ‘derden’ moeten worden geïnterpreteerd volgens de definities in artikel 4 van de AVG. De term ‘onlineformulier’ geeft aan dat de verklaring in een op elektronische wijze afgegeven document of op een andere passende wijze moet worden gedaan om de permanente schriftelijke reproductie ervan mogelijk te maken, en de naam van de persoon die de verklaring heeft gedaan, moet leesbaar zijn en worden gevolgd door de ondertekening van de naam.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze onderneming en regelt de privacy van de gebruikers die ervoor kiezen om ons te contacteren of samen te werken met ons. U kunt ook de website http://www.privacycommission.be raadplegen voor verdere informatie.

De IPG zijn identificeerbare persoonsgegevens die op zich of samen met andere informatie kunnen worden gebruikt om één persoon te identificeren, te contacteren of te vinden, of om een individu en zijn context te identificeren.

Verzameling van IPG

Bij een verzoek om inlichtingen aan de hand van een onlineformulier, een bestelling of inschrijving voor een van onze opleidingen, langs elektronische, schriftelijke of mondelinge weg, kunnen wij, naargelang van het geval, uw persoonlijke gegevens vragen, zoals uw burgerlijke stand, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, moedertaal, doeltaal, opleidingsdoelstellingen, taalniveau of andere informatie om beter aan uw verwachtingen tegemoet te kunnen komen. Uw IP- en e-mailadres kunnen in voorkomend geval ook worden verzameld.

Die informatie kan ook worden verzameld wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, deelneemt aan een vragenlijst of een reactie op een document plaatst, gebruikmaakt van de e-shop, alle uitwisselingssystemen, zoals de ‘chat’, e-mails of wanneer u een link aanmaakt tussen uw profiel en een pagina van een van onze sociale netwerken.

Gebruik van de IPG

Wij kunnen de verzamelde IPG in de volgende gevallen gebruiken:

 • om op gepaste wijze gevolg te geven aan uw vraag naar diensten en op die manier uw ervaring zoveel mogelijk te personaliseren.
 • om onze diensten te beoordelen, verbeteren en aan te passen
 • om u te contacteren
 • om u informatie te verstrekken over onze diensten
 • om ons informatie te verstrekken over uw behoeften
 • om de opvolging te doen na het leggen van een contact

De IPG zijn gecentraliseerd in ons intern systeem voor het beheer van gegevens, hierna ‘het portaal’.
Bij een bindende bestelling van een dienst leidt elke bestelbon naar een factuur. De gegevens die nodig zijn om de factuur op te stellen (naam en voornaam van de persoon die de aanvraag doet of naam van de onderneming, persoonlijk adres of dat van de onderneming, btw-nummer) zijn gecodeerd in ons programma voor het beheer van de boekhouding, BOB.

Bescherming van uw IPG

Deze twee systemen (het portaal en het boekhoudsysteem) en onze website zijn op onze onafhankelijke server ondergebracht die in een beveiligde omgeving is opgeslagen.

Al uw IPG worden op beveiligde netwerken bewaard en zijn enkel toegankelijk voor de beheerders die over toegangsrechten tot die systemen beschikken en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden. Alle gevoelige informatie die u verstrekt, wordt bovendien geëncrypteerd via SSL.

De toegang tot het boekhoudsysteem BOB op de computer die daarvoor wordt gebruikt, is beperkt tot twee personen en het programma BOB is op een met sleutel afgesloten plaats geïnstalleerd waar geen andere computers zijn. De toegang tot het portaal is beperkt tot de computers van de personen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de onderneming. Die computers staan altijd onder toezicht of worden op een beveiligde plaats bewaard.

Ondanks onze strikte veiligheidsprocedures en -methoden, en zoals dat het geval is voor alle IT-netwerken die met het internet verbonden zijn, kunnen wij nochtans niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op de beveiliging die het gevolg zijn van cyberaanvallen.

Toegang tot, wijziging of verwijdering van uw IPG

U kunt op elk moment uw profiel ontvangen, wijzigen, verwijderen of deactiveren door ons te contacteren via onze privacy-afdeling: privacy@callinter.com. Uw wijzingen zullen onmiddellijk in rekening worden gebracht. Wij beantwoorden uw verzoek tot toegang tot uw IPG binnen 30 dagen.

Uw IPG worden op een veilige wijze bewaard en opgeslagen totdat ze niet meer vereist zijn, zoals aangegeven in Richtlijn 95/46/EG van de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Bescherming van informatie over minderjarigen

Wij verbinden ons ertoe de IPG van minderjarigen te beschermen. Onze website is niet ontworpen of bestemd om minderjarige kinderen aan te trekken. Wij verzamelen of vragen de IPG van een minderjarige doelbewust niet, en wij sturen hem/haar ook geen IPG-verzoeken, tenzij de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige ons dat vraagt.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies. (Cookies zijn kleine bestanden die een website of dienstverlener op de harde schijf van uw computer zet via uw webbrowser).

Logbestanden

Zoals dat het geval is voor het merendeel van de websites, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en bewaren we die in logbestanden. Die informatie bevat de IP-adressen (Internet Protocol), de soort en taal van de browser, de internetprovider (ISP), referentie- en uitlogpagina's, het besturingssysteem, het tijdstempel en de streamgegevens. Wij gebruiken die informatie om de trends te begrijpen en te analyseren, om onze website te beheren, om het gedrag van de gebruikers te kennen en om demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen.

Nieuwsbrief of mailing

Onze website beheert een nieuwsbriefprogramma via e-mail dat wordt gebruikt om de abonnees te informeren over de producten en diensten die wij leveren. De gebruikers kunnen zich inschrijven via een geautomatiseerd onlineproces als ze dat wensen, maar naar eigen goeddunken. Bepaalde abonnementen kunnen handmatig worden verwerkt via voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy en elektronische communicatie, kunnen de abonnees zich op elk moment uitschrijven via een geautomatiseerd systeem. Dat proces wordt in de voetnoot van elke e-mailcampagne of nieuwsbrief uiteengezet. Als een geautomatiseerd uitschrijvingsproces niet beschikbaar is, worden duidelijke instructies over de manier van uitschrijving uiteengezet.

Sociale netwerken

De communicatie, verbintenis en getroffen maatregelen via externe sociale netwerken waaraan onze website en de houder ervan deelnemen, zijn in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van die sociale netwerken.

Onze website en het team van onze onderneming vragen geen persoonlijke of gevoelige informatie via sociale netwerken en moedigen de gebruikers aan om hen te contacteren via de klassieke communicatiekanalen, zoals telefoon of e-mail.

Onze website kan knoppen gebruiken om inhoud van de websites rechtstreeks op sociale netwerken te delen. De gebruikers worden er vóór gebruik van die knoppen op gewezen dat ze dat volgens hun eigen goeddunken doen en dat een sociaal netwerk hun verzoek tot delen van een website via hun account kan volgen en opslaan.

Google Advertising

We hebben het volgende uitgevoerd:

 • remarketing met Google AdSense;
 • Google Analytics ;
 • Google Display Network Impression;
 • rapportering van demografische gegevens en belangen;
 • integratie van het DoubleClick-platform.

Wij gebruiken Google AdSense Advertising op onze website. De vereisten van Google inzake reclame kunnen worden samengevat volgens de reclamebeginselen van Google. Ze worden ingevoerd om u een positieve ervaring te bieden: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=nl

Wij gebruiken Google Analytics om de pagina’s van de diensten die u bezoekt te volgen en te analyseren, om beter te begrijpen hoe u onze website en de andere diensten gebruikt en om verbeteringen te bieden en op die manier onze commerciële en marketingactiviteiten aan te passen, zowel op algemene als op specifieke wijze. De Google Analytics-cookies verstrekken ons geen persoonlijke informatie.

Externe leveranciers, zoals Google, gebruiken interne cookies (zoals Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals het DoubleClick-cookie) of andere identificatiemiddelen van derden om gegevens te verzamelen inzake uw interactie met reclamedrukwerk en andere reclamediensten die verbonden zijn met onze website.

Externe links

Onze website bevat links naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de privacybepalingen van die andere websites. Wij moedigen u aan de privacyverklaringen te lezen van alle websites die IPG verzamelen. Dit privacybeleid geldt enkel voor de informatie die door onze website wordt verzameld.

Algemene verordening gegevensbescherming

Uw IPG worden op een veilige wijze privé bewaard en opgeslagen totdat ze niet meer vereist zijn, zoals aangegeven in Richtlijn 95/46/EG van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Ze kunnen ook worden overgedragen aan derden die ons helpen onze website te beheren, onze zaken te regelen of onze gebruikers te bedienen, op voorwaarde dat die partijen ermee instemmen om die informatie vertrouwelijk te houden. In dit geval valt de naleving van de AVG onder de verantwoordelijkheid van onze technische partners die zich ertoe verbinden als gegevensbeheerders op te treden. Wij nemen de in het kader van de AVG verbonden verantwoordelijkheden niet op ons.

Bekendmaking aan derden

Wij verkopen uw IPG niet, wisselen ze niet uit met of dragen ze niet over aan derden, tenzij we u daarvan vooraf op de hoogte brengen. Dat omvat de hostingpartners van onze website niet, noch de andere partijen die ons helpen onze website en onze sociale netwerken te beheren, onze communicatie te beheren of onze gebruikers te bedienen, tenzij die partijen ermee instemmen om die informatie vertrouwelijk te houden. Wij kunnen ook informatie bekendmaken als de bekendmaking ervan gepast is om te voldoen aan de wet, of onze rechten of die van andere personen, de eigendom of de veiligheid te beschermen.

Links van derden

Naar onze keuze kunnen wij producten of diensten van derden opnemen of aanbieden op onze website en in onze taalopleidingscentra. Die externe websites hebben een verschillend en onafhankelijk privacybeleid. Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid op ons inzake de inhoud en activiteiten van die verbonden websites. Wij streven er evenwel naar de integriteit van onze website te beschermen en we staan open voor alle feedback over die websites. Het beleid inzake de bescherming van IPG van die derden kan op verzoek aan onze privacyafdeling worden gedeeld: privacy@callinter.com.

Wijziging of verwijdering van de IPG

Het privacybeleid van CALL INTERNATIONAL sprl kan worden gewijzigd. Als wij beslissen de wijze te wijzigen waarop we de IPG verzamelen, gebruiken of delen, wordt u daarvan in kennis gesteld op onze pagina ‘Privacybeleid’. U zult dan de keuze hebben om ons al dan niet uw informatie te blijven laten verzamelen, overeenkomstig de aangebrachte wijzigingen en u kunt u uitschrijven door contact op te nemen met privacy@callinter.com binnen 30 dagen na de laatste bijwerking van het privacybeleid. Is dat niet het geval, dan nemen wij aan dat u het nieuwe privacybeleid aanvaardt.

Contactgegevens

E-mailadres van de privacy-afdeling: privacy@callinter.com.

Adres: CALL INTERNATIONAL sprl, Waterloo Office Park, drève Richelle 161/16 C, 1410 Waterloo.

Ondernemings- en btw-nummer: BE 0452 980 892.