PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN OP AFSTAND VAN CALL INTERNATIONAL BVBA

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: het bedrijf CALL INTERNATIONAL bvba, rechtspersoon die producten en diensten voor kopers op afstand aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst op afstand aangaat of zich voorneemt om die aan te gaan;
 3. Website: de website van Call International bvba, dat wil zeggen www.callinter.com;
 4. Technisch communicatiemiddel op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst tussen de koper en de verkoper zonder dat die zijn samengebracht in dezelfde ruimte;
 5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst betreft een georganiseerd verkoopsysteem of dienstverlening die op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de koper, tussen beide partijen gesloten wordt door middel van het exclusieve gebruik van een of meer technische communicatiemiddelen op afstand tot aan, en met inbegrip van, het moment van het sluiten van de overeenkomst; een overeenkomst op afstand wordt aangegaan zodra de koper een bestelling op de website www.callinter.com plaatst.
 6. E-shop: alle pagina's van de website die gewijd zijn aan de verkoop van producten en diensten via overeenkomsten op afstand.
 7. Bedenktijd: de periode waarin de koper zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand voor een reeks producten en/of diensten waarvoor de leverings- en/of afnameverplichting over de tijd gespreid is;
 11. Duurzame drager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie op te slaan en het mogelijk maakt om die opgeslagen informatie later te raadplegen en te reproduceren.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de verkoper

CALL INTERNATIONAL bvba is:
Hoofdkantoor: Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
Centra:
CALL INTERNATIONAL Regus Offices, Louizalaan 65/11, B-1050 Brussel, België
CALL INTERNATIONAL Waterloo Office Park, Drève Richelle 161/16 gebouw C, B-1410 Waterloo, België
CALL INTERNATIONAL Centre d’Affaires Natalis, rue Natalis 2, B-4020 Luik, België
Telefoon (van 9 - 18 u., van maandag t/m vrijdag):  +32 2 353 13 00  (Waterloo), +32 2 644 95 95 (Brussel), +32 4 268 19 24 (Luik) 
E-mailadressen: waterloo@callinter.com, brussels@callinter.com, liege@callinter.com
Fax: +32 2 353 08 09
Bedrijfsnummer en btw-nummer: BE 0452 980 892 

Artikel 3 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld van de koper. Op verzoek van de koper worden die hem kosteloos en zo spoedig mogelijk toegezonden, op een wijze die de koper in staat stelt om de voorwaarden eenvoudig op een duurzame drager op te slaan.
 3. In het geval waar, afgezien van deze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden in verband met de producten of diensten gelden, is de tweede alinea op overeenkomstige wijze van toepassing, en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de koper zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod zijn niet voor rekening van de verkoper.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dat uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod aanvaardt en ermee instemt te voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Concreet gezien wordt de overeenkomst aangegaan zodra de koper zijn bestelling heeft bevestigd op de website www.callinter.com of zijn bestelling per e-mail heeft bevestigd (d.m.v. het versturen van het bestelformulier).

Voor de levering van diensten wordt de overeenkomst echter gesloten onder de volgende opschortende voorwaarde(n):

- voor individuele cursussen: er is op de gewenste tijdstippen en gewenste plaats een docent beschikbaar om de gewenste taal te onderwijzen;

- voor groepscursussen (waarvoor de tijd en plaats door de verkoper bepaald worden):

 • er zijn minimaal 4 deelnemers;
 • voor groepscursussen: er is op de vastgestelde tijdstippen een docent beschikbaar om de gewenste taal te onderwijzen.

De overeenkomst wordt derhalve aangegaan zodra de koper zijn bestelling heeft bevestigd, maar treed pas in werking (betaling van de prijs, aanvaarding van de herroepingstermijn, etc.) wanneer aan de opschortende voorwaarde voldaan is.

Betaling van de dienst door de koper is slechts vereist nadat aan de opschortende voorwaarde voldaan is en het in artikel 6b genoemde herroepingsrecht gaat pas in vanaf de datum waarop aan de opschortende voorwaarde voldaan is.

 1. De verkoper stuurt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling van de koper een elektronische ontvangstbevestiging.
 2. Voor de overeenkomst betreft de levering van diensten wordt de overeenkomst gesloten onder de in artikel 5.1 genoemde opschortende voorwaarde(n). Zodra aan de opschortende voorwaarde(n) voldaan is, informeert de verkoper de koper binnen 72 werkuren per e-mail. Betaling dient te geschieden binnen 72 uur na voldoening aan de opschortende voorwaarde(n).
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste duur die in elk aanbod afzonderlijk vermeld wordt.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor de terbeschikkingstelling van een veilige internetomgeving. Voor elektronische betalingen via de website zal de verkoper passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij de levering van producten

 1. De koper heeft bij de aankoop van producten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. Die termijn gaat in op de dag waarop het product door of namens de koper ontvangen is.
 2. Gedurende die periode dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product al dan niet wenst te behouden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het geleverde product en alle meegeleverde toebehoren gelijktijdig en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper te retourneren. 
 3. De verkoper stelt een herroepingsformulier op zijn website ter beschikking aan de koper die gebruikt kan worden om de overeenkomst binnen de in lid 1 genoemde termijn van veertien dagen en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Het staat de koper echter vrij elk ander communicatiemiddel te gebruiken om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. 

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij de levering van diensten

 1. De koper heeft bij de levering van diensten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. Die termijn gaat in op de dag waarop aan de in artikel 5.1 genoemde opschortende voorwaarde(n) voldaan is/zijn.
 2. De verkoper stelt een herroepingsformulier op zijn website ter beschikking van de koper die gebruikt kan worden om de overeenkomst binnen de in lid 1 genoemde termijn van veertien dagen en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Het staat de koper echter vrij elk ander communicatiemiddel te gebruiken.
 3. Indien de koper uitdrukkelijk verzoekt om vóór het einde van de herroepingstermijn met de dienst te beginnen, verliest hij het herroepingsrecht. 

Artikel 7a – Herroepingskosten bij de levering van producten

 1. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, draagt hij de daaruit voortvloeiende kosten, zonder van de verkoper terugbetaling te kunnen vorderen.
 1. De koper is ook aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van manipulaties die niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen.
 2. De terugbetaling van de bestelling door de verkoper zal binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht door de koper geschieden.

De terugbetaling zal echter worden uitgesteld tot ontvangst van de geretourneerde goederen of totdat de koper het verzendbewijs van de goederen geleverd heeft, afhankelijk van welke van die feiten zich het eerste voordoet.

Artikel 7b – Herroepingskosten bij de levering van diensten

 1. Overeenkomstig artikel 8 lid. 2 van deze algemene voorwaarden, kan de koper geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien hij de verkoper uitdrukkelijk verzocht heeft om vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te beginnen met het gebruiken van de diensten (door het aankruisen van het daarvoor bestemde vakje bij het plaatsen van zijn bestelling).
 2. Indien de koper (die de verkoper niet uitdrukkelijk vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzocht heeft om met de levering van diensten te beginnen) zijn herroepingsrecht binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen uitoefent, worden er geen kosten in rekening gebracht.
 3. De terugbetaling van de bestelling door de verkoper zal, voor zover de betaling van de bestelling door de koper al plaatsgevonden heeft, binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht door de koper geschieden.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten en diensten:
  1. die door de verkoper uitgevoerd zijn overeenkomstig de instructies van de koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  4. voor audio- en video-opnamen en voor computersoftware waarvan de koper de zegel verbroken heeft, en voor computerlicenties die reeds gebruikt zijn om verbinding te maken.
 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten waarvan de levering, met uitdrukkelijke toestemming van de koper, reeds begonnen is voordat de bedenktijd verstreken is, overeenkomstig artikel 6b, lid 3.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft tegen variabele prijzen aanbieden. Die gebondenheid aan marktfluctuaties en het feit dat de genoemde prijzen indicatief kunnen zijn, zullen in het aanbod worden vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of reglementeringen. In dat geval heeft de koper de mogelijkheid om op de dag waarop de prijsverhoging ingaat de overeenkomst te ontbinden.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke kwaliteits- en/of gebruikseisen en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van de producten en bij de beoordeling van de aanvragen van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen dat in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal het bedrijf de aanvaarde bestellingen onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen verwerken. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk verwerkt kan worden, wordt de koper daarvan uiterlijk één maand na de dag van bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden en een gelijkwaardig product of schadevergoeding te eisen. 
 4. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige lid dient de verkoper het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst te retourneren.
 5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk op het moment van levering zal duidelijk en begrijpelijk worden aangegeven dat er een vervangend product geleverd wordt. De koper heeft het recht om een vervangend artikel te retourneren. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, is tot het moment van ontvangst van de producten door de koper het risico op beschadiging en/of vermissing van producten voor rekening van verkoper. 

Artikel 12 – Duurovereenkomst

 1. De koper kan een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde ontbinden met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst heeft een maximale looptijd van twee jaar.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst op afstand verlengd zal worden en de koper daartegen geen bezwaar gemaakt heeft, zal de overeenkomst blijven gelden als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn, na de verlenging van de overeenkomst, maximaal een maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Elke online betaling van de online bestelde diensten of producten moet plaatsvinden voordat de bestelling daadwerkelijk verwerkt wordt.
 2. Aangezien betaling vooraf een voorwaarde is voor het verkrijgen van een dienst of product, kan de koper geen enkel recht uitoefenen om de uitvoering van de bestelling af te dwingen totdat de betaling plaatsgevonden heeft.
 3. De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van onjuistheden in de uitgevoerde betaling of in de specificaties.
 4.  Indien de door de koper bestelde dienst of product, zodra aan de opschortende bepaling is voldaan, binnen 72 uur na de bestelling niet betaald is, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% van het bedrag van de bestelling aan de verkoper verschuldigd als schadevergoeding. Een dergelijke boete geldt eveneens bij het in gebreke blijven van de verkoper bij de nakoming van de opschortende voorwaarde.

Artikel 14 – Klachtenbehandeling

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen na het feit dat de klacht gegrond is schriftelijk (e-mail, fax, post ...) bij de verkoper worden ingediend en moeten volledig en duidelijk omschreven zijn, nadat de koper de gebreken vastgesteld heeft.
 2. De aan de verkoper meegedeelde klachten worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vereist dan voorzien, zal de verkoper binnen 14 dagen reageren door middel van een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer gedetailleerd antwoord verwachten kan.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Alle tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alleen de arrondissementsrechtbanken van Waals-Brabant, ongeacht in geval van meerdere verweerders of oproeping in vrijwaring, zijn bevoegd in geval van geschillen.

Artikel 16 – Diversen

De nietigheid van een van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen leidt geenszins tot de nietigheid van de overige bepalingen.