PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Redactie van rapporten

  Wetenschappelijke, technische, financiële, medische of auditrapporten en/of samenvattingen opmaken

  Intra-company : alleen voor het personeel van het bedrijf, met aangepaste kalender, in onze gebouwen of in de uwe
De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Seminars voor beroepsmensen: rapporten of documenten schrijven die een kader en regels volgen.

Tijdens deze seminars worden deelnemers ondergedompeld in veel situaties met progressieve moeilijkheden. De vele praktische oefeningen maken een grondige integratie mogelijk van belangrijke schrijftechnieken (woordenschat, uitdrukkingen, zinsbouw, spelling en stijl), vereenvoudiging van teksten, grondig beheersen van grammatica, ...) en verslagstructurering. De schrijfoefeningen worden steeds verder uitgewerkt in relatie tot het werk  (bestaande schrijfschetsen kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor de training).

Voor wie ?

Voor beroepsmensen die op regelmatige of onregelmatige basis wetenschappelijke, technische, financiële, medische, audit- en samenvattingsrapporten moeten schrijven.

Ontdek ook onze seizoensaanbiedingen:

Welk niveau?

De seminars zijn geschikt voor niveaus B1 en hoger.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Schrijfvaardigheden

Dit seminar behandelt de volgende vaardigheden in de gekozen taal:

 • zich de stijl en vereisten van een professioneel rapport eigen maken; 
 • met het uitgangspunt van het rapport goochelen; 
 • de boodschap naar zijn hand te zetten, maar tegelijk nauwkeurig blijven; 
 • de stijl van een rapport eenvoudig en dus begrijpelijk houden; 
 • zijn doel beter te bereiken door zijn boodschap vlot en precies formuleren.

EN VOLGENS HET CONTEXT:

 • De objectieven van een rapport of samenvatting van bij het begin vastleggen; 
 • De verwachtingen van de lezer en zijn kennis ter zake bepalen; 
 • De hoofdpunten van het rapport uitstippelen; 
 • De ideeën duidelijk structureren en voorstellen; 
 • Gebruikmaken van de leesbaarheidsindex (keuze terminologie, vakjargon); 
 • De belangrijkste punten extra benadrukken; 
 • De aandacht van de lezer trekken; 
 • Een registerkeuze maken; 
 • De voordelen van verklarende zinnen inschatten; 
 • De gouden schrijfregels voor rapporten onder de knie hebben; 
 • Assertieve besluiten formuleren.

Tarief

Intra-company seminar: volgens aanbod

Ontdek ook onze seizoensaanbiedingen: